Mẫu đề thi

50 Bài tập Câu bị động nâng cao cực hay có lời giải – VietJack.com

Chào mừng bạn đến với caodangyduocdanang.edu.vn trong bài viết về Bài tập passive voice nâng cao có đáp án chúng tôi sẽ chia sẻ kinh nghiệm chuyên sâu của mình cung cấp kiến thức chuyên sâu dành cho bạn.

Bài viết 50 Bài tập Câu bị động nâng cao cực hay có lời giải gồm đầy đủ lý thuyết trọng tâm về Câu bị động nâng cao và trên 50 bài tập về Câu bị động nâng cao chọn lọc, có đáp án chi tiết giúp bạn nắm vững cách sử dụng của Câu bị động nâng cao.

50 Bài tập Câu bị động nâng cao cực hay có lời giải

PHẦN I. LÝ THUYẾT

1. Bị động với những động từ có 2 tân ngữ

Một số đông từ được theo sau nó bởi hai tân ngữ như: give (đưa), lend (cho mượn), send (gửi), show (chỉ), buy (mua), make (làm), get (cho), … thì ta sẽ có 2 câu bị động.

Ví dụ: I gave him> an apple> (O). (Tôi đã cho anh ấy một quả táo.)

• An apple was given to him. (Một quả táo đã được trao cho anh ta.)

• He was given an apple by me. (Anh ta đã được tôi trao cho một quả táo)

2. Thể bị động của các động từ tường thuật

Các động từ tường thuật gồm: assume, believe, claim, consider, expect, feel, find, know, report, say, …

– S: chủ ngữ; S’: Chủ ngữ bị động

– O: Tân ngữ; O’: Tân ngữ bị động

Câu chủ động Câu bị động Ví dụ S + V + THAT + S’ + V’ + … Cách 1: S + BE + V3/-ed + to V’ People say that he is very rich → He is said to be very rich. Cách 2: It + be + V3/-ed + THAT + S’ + V’ People say that he is very rich → It’s said that he is very rich.

3. Câu chủ động là câu nhờ vả

Câu chủ động Câu bị động Ví dụ

… have someone + V (bare) something

…have something + V3/-ed (+ by someone)

Thomas has his son buy a cup of coffee.

→ Thomas has a cup of coffee boughtt by his son.

(Thomas nhờ con trai mua 1 cốc cà phê)

…make someone + V (bare) something

… (something) + be made + to V + (by someone)

Suzy makes the hairdresser cut her hair.

Xem thêm  Đề cương ôn tập học kỳ II - Hóa học lớp 10 - Loigiaihay.com

→ Her hair is made to cut by the hairdresser.

(Suzy nhờ thờ làm tóc chỉnh lại mái tóc)

… get + someone + to V + something

… get + something + V3/-ed + (by someone)

Shally gets her husband to clean the kitchen for her.

→ Shally gets the kitchen cleaned by her husband.

(Shally nhờ chồng dọn giúp nhà bếp)

4. Bị động với các động từ chỉ quan điểm, ý kiến

Một số động từ chỉ quan điểm ý kiến thông dụng là: think/ say/ suppose/ believe/ consider/ report… (nghĩ rằng/ nói rằng/ cho rằng/ tin rằng/ xem xét rằng/ thông báo rằng….)

Ví dụ:

People think he stole his mother’s money. (Mọi người nghĩ anh ta lấy cắp tiền của mẹ anh ta.)

• It is thought that he stole his mother’s money.

• He is thought to have stolen his mother’s money.

5. Câu chủ động là câu mệnh lệnh

1. Thể khẳng định:

Chủ động: V + O + …

Bị Động: Let O + be + V3/-ed

Ví dụ: Put your pen down → Let your pen be put down. (Bỏ cây bút xuống)

2. Thể phủ định:

Chủ động: Do not + V + O + …

Bị động: Let + O + NOT + be + V3/-ed

Ví dụ: Do not take this item.

→ Let this item not be taken. (Không lấy sản phẩm này)

PHẦN II. BÀI TẬP ÁP DỤNG

Task 1. Chuyển câu sau sang câu bị động

1. Was this beautiful dress bought by Mary?

2. These old pictures won’t be hung in the living room(by me).

3. This factory wasn’t built (by the Greens) during the Second World War.

4. This house and these cars are going to be painted for Chrismas day by the Greens.

5. The new president will be interviewed on TV (by tsome people).

6. How many languages are spoken in Canada(by them)?

7. Have above sentences been finished?

Task 2. Chuyển câu sau sang câu bị động

1. John gets his sister to clean his shirt.

2. Anne had had a friend type her composition.

3. Rick will have a barber cut his hair.

4. They had the police arrest the shoplifter.

5. Are you going to have the shoemaker repair your shoes?

6. I must have the dentist check my teeth.

7. She will have Peter wash her car tomorrow.

8. They have her tell the story again.

Xem thêm  Đề thi học kì 2 môn Công nghệ lớp 3 có đáp án năm 2023

Task 3. Cho dạng đúng của động từ trong ngoặc

1. Toshico had her car (repair) ………….. by a mechanic.

2. Ellen got Marvin (type) ………………her paper.

3. We got our house (paint) ……………… last week.

4. Dr Byrd is having the students (write ) ………………. a composition.

5. Mark got his transcripts (send)………………. to the university.

6. Maria is having her hair (cut) ……………………. tomorrow.

7. Will Mr. Brown have the porter (carry)………………………his luggage to his car?

Task 4. Chuyển các câu sau sang bị động

1. My father waters this flower every morning.

2. John invited Fiona to his birthday party last night.

3. Her mother is preparing the dinner in the kitchen.

4. We should clean our teeth twice a day.

5. Our teachers have explained the English grammar.

6. Some drunk drivers caused the accident in this city.

7. Tom will visit his parents next month.

8. The manager didn’t phone the secretary this morning.

9. Did Mary this beautiful dress?

10. I won’t hang these old pictures in the living room.

Task 5. Choose the best answer

1. We can’t go along here because the road……………………

A. is repairing B. is repaired

C. is being repaired D. repairs

2. The story I’ve just read……………….Agatha Christie.

A. was written B. was written by

C. was written from D. wrote by

3. I’m going to go out and………………………………………….

A. have cut my hair B. have my hair cut

C. cut my hair D. my hair be cut

4. Something funny ………………………in class yesterday.

A. happened B. was happened

C. happens D. is happened

5. Many US automobiles……………………in Detroit, Michigan.

A. manufacture B. have manufactured

C. are manufactured D. are manufacturing

Câu hỏi 1 2 3 4 5 Đáp án C B B B C

Task 6. Change these sentences into Passive voice

1. Have you sent the Christmas cards to your family?

2. The committee appointed Alice secretary for the meeting.

3. He hides the broken cup in the drawer.

4. They keep this room tidy all the time.

5. They all voted the party a great success.

Task 7. Chuyển các câu có 2 tân ngữ sau sang câu bị động

1. They paid me a lot of money to do the job.

2. The teacher gave each of us two exercise books.

3. Someone will tell him that news.

Xem thêm  Đề thi Học kì 2 Tiếng Anh lớp 5 năm 2022 - 2023 có đáp án (5 đề)

4. They have sent enough money to those poor boys.

5. They have given the women in most countries in the world the right to vote.

Task 8. Chuyển các câu sau sang bị động

1. The children looked at the woman with a red hat.

2. They have provided the victims with food and clothing.

3. People speak English in almost every corner of the world.

4. You mustn’t use this machine after 5:30 p.m.

5. After class, one of the students always erases the chalk board.

Task 9. Chuyển các câu hỏi sau sang thể bị động.

1. When will you do the work?

2. How are you going to deal with this problem?

3. How do you spend this amount of money?

4. I wonder whether the board of directors will choose Susan or Jane for the position.

5. How did the police find the lost man?

Task 10. Cho dạng đúng của các động từ sau đây (có thể là chủ động hoặc bị động).

The first diagram (1-illustrate)_________the process of cement manufacture, and the second diagram (2-show)_________ the materials that go into the production of concrete.

It is clear that there are five stages in the production of cement, beginning with the input of raw materials and ending with bags of the finished product. To produce concrete, four different materials (3-mix)__________ together.

At the first stage in the production of cement, limestone and clay (4-crush)__________ to form a powder. This powder then (5-mix)_________ before it passes into a rotating heater. After heating, the resulting mixture (6-grind)____________, and cement (7-produce)________. Finally, the cement (8-package)____________in large bags.

Cement is one of the four raw materials that (9-use)___________ in the production of concrete, along with gravel, sand and water. To be exact, concrete (10-consist)__________ of 50% gravel, 25% sand, 15% cement and 10% water. All four materials are blended together in a rotating machine called a concrete mixer.

Xem thêm các bài tập Ngữ pháp Tiếng Anh cực hay có lời giải chi tiết khác:

  • Bài tập Câu điều kiện loại 1 cực hay có lời giải
  • Bài tập Câu điều kiện loại 2 cực hay có lời giải
  • Bài tập Câu điều kiện loại 3 cực hay có lời giải
  • Bài tập Câu điều kiện nâng cao cực hay có lời giải
Rate this post

Emily Tống

Emily Tống là biên tập nội dung tại website caodangyduocdanang.edu.vn. Cô tốt nghiệp đại học Ngoại Thương với tấm bằng giỏi trên tay. Hiện tại theo đuổi đam mê chia sẻ kiến thức đa ngành để tạo thêm nhiều giá trị cho mọi người.
Back to top button