Tiếng Anh

50 Bài tập về Câu gián tiếp trong Tiếng Anh cực hay có lời giải

Chào mừng bạn đến với caodangyduocdanang.edu.vn trong bài viết về Bai tap ve cau gian tiep trong tieng anh chúng tôi sẽ chia sẻ kinh nghiệm chuyên sâu của mình cung cấp kiến thức chuyên sâu dành cho bạn.

Bài viết 50 Bài tập về Câu gián tiếp trong Tiếng Anh cực hay có lời giải gồm đầy đủ lý thuyết trọng tâm về Câu gián tiếp và trên 50 bài tập về Câu gián tiếp chọn lọc, có đáp án chi tiết giúp bạn nắm vững cách sử dụng của Câu gián tiếp.

50 Bài tập về Câu gián tiếp trong Tiếng Anh cực hay có lời giải

Phần I. Lý thuyết

1. Định nghĩa

– Câu trực tiếp: Câu trực tiếp là lời nói xuất phát trực tiếp từ người nói và thường được đặt trong dấu ngoặc kép.

Ví dụ: “I am hungry”, Bob said.

– Câu gián tiếp: Câu gián tiếp hay còn gọi là câu tường thuật là thuật lại lời nói của người khác, không thuật lại đầy đủ các từ ngữ nhưng ý nghĩa vẫn giữ nguyên và không nằm trong dấu ngoặc kép.

Ví dụ: Bob said he was very hungry.

2. Cách biến đổi câu trực tiếp sang câu gián tiếp (câu tường thuật)

*Những thay đổi về thì của động từ

Thì ở câu trực tiếp Thì ở câu gián tiếp 1. Hiện tại đơn (Simple Present) Ex: “I work for a post office”, she said. Quá khứ đơn (Simple Past) She said she worked for a post office. 2. Hiện tại tiếp diễn (Present Continuous) Ex: “I am feeling ill” Tom said to me Quá khứ tiếp diễn (Past Continuous) Tom told me that he was feeling ill. 3. Hiện tại hoàn thành (Present Perfect) Ex: Tom said: “I haven’t done it” Quá khứ hoàn thành (Past Perfect) Tom said he hadn’t done it 4. Hiện tại hoàn thành tiếp diễn Ex: “I’ve been waiting for 2 hours”, Jack said Quá khứ hoàn thành tiếp diễn Jack said he had been waiting for 2 hours. 5. Quá khứ đơn (Simple Past) Ex: “I didn’t do it”, he said. Quá khứ hoàn thành (Past Perfect) He said he hadn’t done it 6. Quá khứ tiếp diễn (Past Continuous) Ex: “I was lying”, he said. Quá khứ hoàn thành tiếp diễn ( Past perfect Continuous) He said he had been lying 7. Quá khứ hoàn thành (Past Perfect) Ex: “I had already done my homework”, Bob said. Quá khứ hoàn thành (Past Perfect) Ex: Bob said he had already done his homework. 8.Tương lai đơn (Simple Future) Ex: “I’ll buy it”, Tom said. Tương lai ở quá khứ (Future in the past) Tom would buy it.

Ngoài ra, còn có một số thay đổi với các động từ khiếm khuyết (modal verbs)

Câu trực tiếp Câu gián tiếp Can Could Must/ have to Had to May Might Will Would Shall/ Should Should Needn’t Didn’t have to

*Chuyển trạng từ chỉ nơi chốn và thời gian theo quy luật:

Câu trực tiếp Câu gián tiếp This Ex: “I want to buy this pen.” That She said she wanted to buy that pen. These Ex: “I want to buy these pens.” Those She said she wanted to buy those pens. Here Ex: “I want to sit here.” There Ex: She said she wanted to sit there. Now Ex: “I am sitting in front of TV now.” Then She said she was waiting in front of TV then. Today Ex: “Today I have a test” That day She said she had a test that day. Yesterday Ex: “I had a test yesterday.” The day before/ The previous day. She said she had a test the day before. Tomorrow Ex: “I’ll have a test tomorrow.” The next day/ The following day. She said she would have a test the next day. Ago Ex: “I had a test 2 days ago.” Before She said she had had a test 2 days before. Last night Ex: “I watched TV with my mother last night.” The night before/ The previous night. She said she had watched TV with her mother the night before. Next week Ex: “I will go on a picnic next week.” The following week/ The week after. She said she would go on a picnic the following week. The day before yesterday Ex: “I had a test the day before yesterday.” Two days before/ earlier She said she had had a test 2 days before.

Xem thêm  Tổng hợp 145 tính từ đi với giới từ thông dụng nhất - Step Up English

*Thay đổi đại từ:

– Đại từ nhân xưng

Câu trực tiếp Câu gián tiếp I He/ she We/ you They You (nếu là chủ ngữ) They/ I/ he/ she Me Him/ her Us Them You (nếu là tân ngữ) Them/ me/ him/ her – Đại từ sở hữu: Câu trực tiếp Câu gián tiếp My His/ her Our Their Your Their/ my/ his/ her Mine His/ hers Ours Theirs Yours Theirs/ mine/ his/ hers

– Đại từ this/ that, these/ those

+ “This, that” có thể đổi thành “it”

+ “These, those” có thể đổi thành “that/ them”

Ví dụ: Mary said: “This is the first time I’ve broken my arm.”

→ Mary said that it was the first time she had broken her arm.

3. Tường thuật câu kể (Statements)

S1 + say(s)/ said (that)+ S2 + verb

S1 + tell(s)/ told + O + (that) + S2 + verb

Ví dụ: “I feel really fed up with my job.” said Susan.

→ Susan said that she felt really fed up with her job.

→ Susan told me that she felt really fed up with her job.

4. Tường thuật câu hỏi

*Câu hỏi Yes/No: S + asked/ wanted to know/ wondered + if/ weather+ S + V

– Thêm If/ Whether để mở đầu cho mệnh đề tường thuật.

– Trật từ câu hỏi (động từ trước chủ ngữ) chuyển thành trật tự câu kể (chủ ngữ + động từ). Bỏ do/does/did nếu có, đổi thì của động từ trong mệnh đề tường thuật lùi về quá khứ một thì và thay đổi các yếu tố khác như địa từ, sở hữu, tân ngữ, các từ chỉ thời gian, nơi chốn,…

Ví dụ: “Are you angry?” he asked. → He asked if/whether I was angry.

*Wh-questions (Câu hỏi có từ để hỏi: what, where, when, how…)

S + asked (+O)/ wanted to know/ wondered + what/ who/…. + S+V

– Không dùng If/ Whether mà dùng lại các từ để hỏi sẵn có (what/ where/ when,…) để mở đầu cho mệnh đề tường thuật.

– Các biến đổi khác thực hiện giống như khi tường thuật câu hỏi Yes/No

Ví dụ: “What are you talking about?” said the teacher.

→ The teacher asked us what we were talking about.

5. Tường thuật câu mệnh lệnh, cầu khiến, khuyên bảo, đe dọa, lời mời, ngỏ ý …

*Khẳng định:

S + told/ asked/ advised/ reminded/ agree/ offer/ refuse… + O + to-V

Ví dụ: “Please wait for me here, Mary.” Tom said. (yêu cầu)

→ Tom told Mary to wait for him there.

*Phủ định:

S + told/ asked/ advised/ reminded/ agree + O + NOT to-V

Ví dụ: “Don’t talk in class” the teacher said to us. → The teacher told us not to talk in class.

6. Tường thuật lời đề nghị

S + suggested + ( someone ) + V_ing

Ví dụ: “Why don’t you send her some flowers?” he said.

→ He suggested me sending her some flowers.

7. Tường thuật với câu điều kiện

Nếu trong lời nói trực tiếp có câu điều kiện, thì chỉ có câu điều loại I là có sự thay đổi về THÌ, hai loại câu điều kiện còn lại thì vẫn giữ nguyên hình thức động từ của chúng.

Xem thêm  Đoạn văn tiếng Anh miêu tả phòng ngủ (6 Mẫu) - TBDN - Jobdo

Ví dụ: “If I have a time, I will visit her,” he said.

→ He said that if he had time, he would visit her.

Phần II. Bài tập

Task 1. Rewrite these following sentences with the same meaning

1. She said, “I am reading.”

→ She said that…….

2. They said, “We are busy.”

→ They said that ……….

3. He said, “I know a better restaurant.”

→ He said that………

4. She said, “I woke up early.”

→ She said that…….

5. He said, “I will ring her.”

→ He said that…….

6. They said, “We have just arrived.”

→ They said that…….

7. He said, “I will clean the car.”

→ He said that…….

8. She said, “I did not say that.”

→ She said that…….

9. She said, “I don’t know where my shoes are.”

→ She said that…….

10. He said: “I won’t tell anyone.”

→ He said that…….

Task 2. Rewrite these following sentences with the same meaning

1. “Where is my umbrella?” she asked.

→ She asked…….

2. “How are you?” Martin asked us.

→ Martin asked us…….

3. He asked, “Do I have to do it?”

→ He asked…….……

4. “Where have you been?” the mother asked her daughter.

→ The mother asked her daughter…….

5. “Which dress do you like best?” she asked her boyfriend.

→ She asked her boyfriend…….

6. “What are they doing?” she asked.

→ She wanted to know…….

7. “Are you going to the cinema?” he asked me.

→ He wanted to know…….

8. The teacher asked, “Who speaks English?”

→ The teacher wanted to know……

9. “How do you know that?” she asked me.

→ She asked me…….

10. “Has Caron talked to Kevin?” my friend asked me.

→ My friend asked me…….

Task 3. Rewrite these following sentences with the same meaning

1. The doctor said to me, “You should lose weight.”

The doctor advised me…….

2. Mary said, “Let’s go to a movie.”

Mary suggested…….

3. “I didn’t break the windows”, Bill said.

Bill denied…….….

4. “You told a lie, Tom”, she said.

She accused Tom…….

5. “I can’t go to your birthday party next Saturday evening, Jack”, said Mary.

Mary apologized for…….

Task 4. Rewrite these following sentences with the same meaning

1. “I won’t help you with your homework. Never ! ” Jane said to me.

Jane refused……..

2. Joe said, “Please come to my party.”

Joe invited……..

3. Mr. Gray said, “Don’t play in the street.”

Mr. Gray warned the children not…….

4. “Would you like to come on a picnic with us?

They invited…….

5. “Please don’t tell anybody what happened.”

He asked…….

Task 5. Rewrite these following sentences with the same meaning

1. “If you don’t give me a pay rise. I’ll resign.”

She threatened……

2. “I’ll finish the work by the end of this week.”

John promised……

3. “You ought to take a break, Andrew.”

She advised……

4. “Don’t forget to go to the supermarket after work.”

They reminded……

5. “Why don’t we sing a few songs?”

He suggested…….

Task 6. Chuyển các câu sau về dạng câu trần thuật

1. “If the weather is fine, I will go on a picnic with my friends,” she said.

…….

2. “What would you do if you had three days off ?” I asked him.

…….

3. “I would have come to see you if I had known your address, Jim” she said.

…….

4. “I’m sure she will help you if you ask her.” , he told me

Xem thêm  Cách dùng Will và Shall - Tiếng Anh 123

…….

5. “If Today were Sunday, we wouldn’t go to school.” They said to me.

…….

6. She said to me, “If I were you, I wouldn’t tell her about this.

…….

7. “There would not be enough seats if a lot of guests came.”

…….

8. “You will be surprised if you meet him.” , Peter said to Linda.

…….

9.The boy said : “I won’t be strong if I don’t swim everyday.”

…….

10. “What would you do if you saw a snake ?” Nam asked Nga.

…….

Task 7. Chuyển các câu sau về dạng câu trần thuật

1. “We’ll have lunch outside in the garden if it’s not cold.” ,Mr John said.

…….

2. “Tom would win more races if he trained hard.” , The man said.

…….

3. “If you feel like a chat, phone me tonight.” David said to me.

…….

4. “If you isn’t eating so much junk food, you would be a lot fitter.” Mother said.

…….

5. “I will be surprised if Mary doesn’t pass the exam.” , our teacher said.

…….

6. “If I knew her hobbies, I could let you know.” He said to me.

…….

7. “If I won the lottery, I would buy a new car.” , the man said.

…….

8. “If you had listened to my advice, you wouldn’t have made such a big mistakes.” Julia said to LiLi.

…….

Task 8. Chọn đáp án đúng nhất.

1. Jack asked me _____.

A. where do you come from?

B. where I came from

C. where I came from

D. where did I come from?

2. She asked me _____ I liked pop music.

A.when B.what C.if D.x

3. The doctor ____ him to take more exercise.

A. told B. tell C. have told D. are telling

4. I wanted to know_____ return home.

A. when would she

B. when will she

C. when she will

D. when she would

5. Claire told me that her father____ a race horse.

A. owns B. owned C. owning D. A and B

Task 9. Here are some things that Sarah said to you:

I’ve been to the Untied States. I can’t drive. I don’t have any brothers or sisters. I don’t like fish. I’m working tomorrow evening. Dave is lazy. Jane has a very well – paid job. Jane is a friend of mine. But later Sarah says something diffierent to you. What do you say? Sarah You 1 Dave works very hard. But you said he was lazy. 2 Let’s have fish for dinner. But……. 3 I’m going to buy a car. ……. 4 Jane is always short of money. ……. 5 My sister lives in Paris. ……. 6 I think New York is a great place. ……. 7 Let’s go out tomorrow evening. ……. 8 I’ve never spoken to Jane. …….

Task 10. Somebody says something to you which is the oppsite of what they said earlier. Complete the answers.

1. A: That restaurant is expensive

B: Is it? I thought you said it was cheap.

2. A: Sue is coming to the party tonight.

B: Is she? I thought you said she …………………

3. A: Sarah likes Paul.

B: Does she? Last week you said …………………..

4. A: I know lots of people.

B: Do you? I thought you said ……………………

5. A: Jane will be here next week.

B: Will she? But didn’t you say …………………..

Xem thêm các bài tập Ngữ pháp Tiếng Anh cực hay có lời giải chi tiết khác:

  • Bài tập về Câu hỏi đuôi trong Tiếng Anh cực hay có lời giải
  • Bài tập về Chủ ngữ giả trong Tiếng Anh cực hay có lời giải
  • Bài tập Đảo ngữ trong Tiếng Anh cực hay có lời giải
  • Bài tập về If only cực hay có lời giải
Rate this post

Emily Tống

Emily Tống là biên tập nội dung tại website caodangyduocdanang.edu.vn. Cô tốt nghiệp đại học Ngoại Thương với tấm bằng giỏi trên tay. Hiện tại theo đuổi đam mê chia sẻ kiến thức đa ngành để tạo thêm nhiều giá trị cho mọi người.
Back to top button