Tổng hợp

Mẫu báo cáo thực hiện quy chế dân chủ cơ sở trong trường học

Chào mừng bạn đến với caodangyduocdanang.edu.vn trong bài viết về Bao cao thuc hien quy che dan chu co so trong truong hoc chúng tôi sẽ chia sẻ kinh nghiệm chuyên sâu của mình cung cấp kiến thức chuyên sâu dành cho bạn.

1. Mẫu báo cáo thực hiện quy chế dân chủ cơ sở trong trường học:

UBND HUYỆN ….

TRƯỜNG …..

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BÁO CÁO

KẾT QUẢ THỰC HIỆN QUY CHẾ DÂN CHỦ

Kính gửi: Phòng giáo dục và Đào tạo ….

Thực hiện Công văn số….ngày ….tháng ….năm …. của Phòng giáo dục và Đào tạo …. “về việc báo cáo việc thực hiện quy chế dân chủ trong hoạt động nhà trường”; trường ….. báo cáo việc thực hiện Quy chế dân chủ tại trường như sau:

I. Đặc điểm tình hình chung:

1. Khái quát tình hình:

– Tổng số CB, GV, NV là 22 đ/c. Nữ: 14. Nữ DT: 02

– Trong đó: CBQL: 02.

– Đảng viên là : 16 đ/c. Nữ: 11. Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp = 11, sơ cấp =5

– Giáo viên: 17 đ/c. Nữ: 13 Đ/c trong đó 02 là nữ dân tộc

– Nhân viên: 03 đ/c (01 làm công tác thư viên thiết bị, 01 làm công tác phục vụ và 01 làm công tác bảo vệ)

a) Thuận lợi:

– Là một đơn vị trường thuộc địa phương có nhiều đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống, nên thường xuyên được sự quan tâm của lãnh đạo Đảng, Nhà nước các cấp, đồng thời cũng được sự chỉ đạo, giúp đỡ của cấp ủy – chính quyền địa phương và lãnh đạo ngành GD huyện về mọi mặt hoạt động của nhà trường.

– Đặc biệt về nòng cốt CB-GV- NV trong nhà trường hầu hết là lực lượng trẻ, được đào tạo cơ bản; có trình độ nghiệp vụ chuyên môn vững vàng, đáp ứng được yêu cầu về nhiệm vụ công tác được giao.

– BGH và BCH Công đoàn nhà trường coi trọng công tác xây đội ngũ CB-GV-NV và khối đoàn kết nội bộ trong tập thể hội đồng nhà trường luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm trong công việc được giao.

b) Khó khăn:

– Là một đơn vị trường học nằm trên địa bàn xã thuộc vùng I, nhưng đời sống của đa phần nhân dân còn gặp nhiều khó khăn, nên công tác xã hội hóa giáo dục còn nhiều bất cập và chưa đạt hiệu quả cao.

– Về cơ sở vật chất trường lớp còn thiếu thốn nhiều và trang thiết bị dạy học chưa đầy đủ và thiếu đồng bộ.

– Đa số CB-GV-NV công tác tại trường là người ở xa, nhưng trường lại không có nhà nội trú nên phần nào cũng ảnh hưởng đến quá trình công tác và đi lại.

– Là một địa phương mà phần đông PHHS sống bằng nghề nông, nên việc vận động con em đến trường học tập còn gặp nhiều khó khăn, thực hiện việc duy trì sĩ số HS không đạt được chỉ tiêu đề ra và số lượng HS yếu kém còn nhiều.

Những tình hình về khó khăn nêu trên đã ảnh hưởng không nhỏ đến mọi mặt công tác của toàn thể CB-GV-NV và HS, nhất là các hoạt động chuyên môn và phần nào cũng ảnh hưởng đến việc triển khai thực hiện Quy chế dân chủ .

2. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện QCDC ở cơ sở:

2.1- Công tác lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức quán triệt và triển khai của Chi bộ và BGH nhà trường tiếp tục triển khai, quán triệt thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở được gắn với phát triển đội ngũ CB-GV-NV và cải cách phương pháp giảng dạy trong nhà trường, đồng thời gắn với cuộc vận động “Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách, Hồ Chí Minh”, các phong trào, các hoạt động văn hóa, xã hội, giữ vững an ninh, trật tự ở cơ sở. Xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở đã góp phần đổi mới phương thức hoạt động, nâng cao năng lực lãnh đạo của Chi bộ Đảng, quản lý, điều hành của BGH; đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của các đoàn thể trong nhà trường; phát huy tính tiền phong, gương mẫu, chấn chỉnh phong cách, lề lối làm việc của cán bộ, giáo viên và nhân viên theo hướng sát dân, trọng dân và phát huy quyền làm chủ của nhân dân, đáp ứng nguyện vọng chính đáng của các tầng lớp nhân dân; góp phần quan trọng trong phòng ngừa, ngăn chặn tình trạng quan liêu, tham nhũng, lãng phí; tăng cường đoàn kết, đồng thuận xã hội.

2.2- Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, BCĐ thực hiện QCDC ở cơ sở:

Nhìn chung, tất cả CB-GV-NV trong nhà trường luôn nhận thức được tầm quan trọng của việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở. Vì có dân chủ trong tập thể thì mới tạo được khối đoàn kết trong nhà trường nhằm tạo ra môi trường làm việc thân thiện và công bằng. Phát huy quyền làm chủ của toàn thể CB-GV-NV gắn liền với cơ chế “Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ”. Qua đó nâng cao tinh thần trách nhiệm, ý thức tự giác trong công việc và thực hiện dân chủ trong đơn vị. Đồng thời, nêu cao tinh thần đoàn kết, quyết tâm xây dựng một đơn vị trường học dân chủ, vững mạnh. Hằng năm, BGH và BCH Công đoàn nhà trường xây dựng kế hoạch “Thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở” trong toàn thể CB-GV-NV và các tổ chức đoàn thể trong nhà trường.Thông báo kịp thời đếncác thành viên trong tập thểđơn vị biết rõ về các chủ trương, pháp luật của Nhà nước về công tác giáo dục và các nội quy, quy định của nhà trường về thực hiện nhiệm vụ công tác của CB-GV-NV trong nhà trường.Vì vậy, không có trường hợp đơn thư khiếu kiện và không có CB-GV-NV vi phạm nội quy, quy chế làm việc của nhà trường.

2.3- Công tác củng cố, kiện toàn BCĐ thực hiện QCDC ở cơ sở theo Chỉ thị số 10-CT/TW của Ban Bí thư: Hàng năm Chi bộ nhà trường đều tổ chức họp để đánh giá công tác thực hiện QCDC trong nhà trường và bầu bổ sung, kiện toàn Ban chỉ đạo thực hiện QCDC ở cơ sở. Đưa nội dung QCDC vào sinh hoạt chi bộ; kịp thời phổ biến, quán triệt Nghị quyết và sự chỉ đạo của cấp ủy cấp trên về các chủ trương, chính sách, pháp luật mới của Đảng và Nhà nước và giải quyết những vấn đề cụ thể, thiết thực, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của chi bộ, đáp ứng tâm tư, nguyện vọng chính đáng của đảng viên, giáo viên, nhân viên.

Xem thêm  Trường dự bị đại học là gì? Quy định về trường dự bị đại học?

2.4- Công tác kiểm tra, giám sát: Hàng tháng, quý, HK và trong năm học BGH nhà trường lập kế hoạch và chỉ đạo thực hiện công tác kiểm tra, giám sát các hoạt động về công khai tài chính: mỗi quý 1 lần, công khai chất lượng giáo dục: mỗi HK 1 lần và công khai dự toán thu chi ngân sách vào tháng 01/2018 để thảo luận Quy chế chi tiêu nội bộ trước hội đồng sư phạm nhà trường. Trong năm không có trường hợp nào khiếu nại, khiếu kiện trong cơ quan và vượt cấp.

III. KẾT QUẢ THỰC HIỆN QCDC 6 THÁNG ĐẦU NĂM TRONG NHÀ TRƯỜNG

1. Kết quả thực hiện QCDC trong nhà trường theo Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09 tháng 01 năm 2015.

1.1 – Việc tổ chức học tập, quán triệt Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09 tháng 01 năm 2015: Đầu tháng 8/2017 nhà trường đã tổ chức họp hội đồng nhà trường để thông qua nội dung của Nghị định và quán triệt trong toàn thể CB-GV-NV nghiêm túc thực hiện. Số lượng người tham gia: 22/22, tỷ lệ 100%.

Ngay sau cuộc họp, BGH nhà trường đã xây dựng kế hoạch để lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức triển khai các nội dung và phương pháp thực hiện Quy chế dân chủ trong từng hoạt động của đơn vị. Nhìn chung, tất cả CB-GV-NV đều nhận thức đúng đắn và nghiêm túc chấp hành theo Nghị định về QCDC ở cơ sở.

Phát động phong trào thi đua thực hiện Quy chế dân chủ và Quy tắc ứng xử trong đơn vị. Kết quả thực hiện Quy chế dân chủ, Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức được đưa vào tiêu chí xét thi đua, khen thưởng.

Tổ chức thi đua và ký cam kết giữa Ban chấp hành Công Đoàn và Nhà trường về việc thực hiện Quy chế dân chủ, Quy tắc ứng xử.

Tổ chức biểu dương gương người tốt, việc tốt; khen thưởng kịp thời cho tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện Quy tắc ứng xử. Kiên quyết xử lý những cá nhân có thái độ, hành vi ứng xử trái với Quy tắc ứng xử hoặc cố tình vi phạm QCDC trong đơn vị.

1.2 – Kết quả triển khai thực hiện QCDC trong hoạt động của cơ quan:

+ Với chức trách và nhiệm vụ được giao là Hiệu trưởng quản lý trường THCS; đồng chí Thủ trưởng đơn vị luôn gương mẫu, nhiệt tình trong công việc được cấp trên giao. Mặc dù công tác ở một đơn vị trường có tỷ lệ HS là người dân tộc thiểu số khá đông; đời sống của đa phần nhân dân còn rất nhiều khó khăn thiếu thốn. Về cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy và học chưa đầy đủ và đặc biệt là chất lượng GD học sinh còn nhiều yếu kém, nhưng đồng chí Thủ trưởng luôn cố gắng khắc phục những khó khăn tạm thời để cùng tập thể Hội đồng sư phạm nhà trường làm tốt khâu tổ chức, hội nghị cán bộ công chức, xây dựng khối đoàn kết, thống nhất và đã hoàn thành tốt kế hoạch thực hiện QCDC trong nhà trường.

+ Thực hiện mối quan hệ với công dân, cơ quan, tổ chức: Hàng tháng, quý, HK và trong năm học BGH nhà trường thường xuyên và chỉ đạo thực hiện công tác công khai, niêm yết các hoạt động về tài chính: mỗi quý 1 lần, công khai chất lượng giáo dục: mỗi HK 1 lần cho PHHS biết và công khai dự toán thu chi ngân sách vào tháng để tập thể CB-GV-NV thảo luận Quy chế chi tiêu nội bộ trước hội đồng sư phạm nhà trường. Kết quả thực hiện công tác công khai, niêm yết diễn ra một cách minh bạch, rõ ràng trong tập thể nhà trường, nên không có trường hợp thắc mắc, khiếu nại trong giáo viên và học sinh, phụ huynh học sinh.

1.3 – Đánh giá trách nhiệm của cán bộ, công chức và trách nhiệm của cán bộ công chức cùng với thủ trưởng cơ quan tham gia xây dựng chương trình, kế hoạch công tác, nội quy, quy chế làm việc của cơ quan và tham gia giám sát đầy đủ theo kế hoạch đề ra trong từng giai đoạn. BGH nhà trường kết hợp với BCH Công đoàn trường chỉ đạo thực hiện công tác kiểm tra, giám sát các hoạt động về công khai tài chính: mỗi quý 1 lần, công khai chất lượng giáo dục: mỗi HK 1 lần và công khai dự toán thu chi ngân sách vào tháng 01/2018 để thảo luận Quy chế chi tiêu nội bộ trước hội đồng sư phạm nhà trường, thực hiện nghiêm túc các quy định đã đề ra và không có trường hợp nào vi phạm.

1.4 – Đánh giá kết quả hoạt động của Ban thanh tra nhân dân:

a- Giám sát việc thực hiện chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước:

Ban giám hiệu nhà trường trong năm qua đã thực hiện tốt nhiệm vụ giáo dục tư tưởng chính trị, pháp luật của nhà nước đầy đủ, kịp thời đến từng cán bộ, giáo viên, nhân viên của nhà trường. Triển khai đầy đủ, kịp thời kế hoạch, nhiệm vụ năm học để cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường thực hiện yêu cầu giáo dục có hiệu quả. đặc Đầu năm học nhà trường và công đoàn tiếp tục triển khai việc thực hiện Cuộc vận động do Đảng, Nhà nước và ngành phát động.

b- Giám sát và thanh tra việc thực hiện các quy chế chuyên môn trong nhà trường:

– Thực hiện yêu cầu dân chủ hoá trong trường học, thực hiện sự đổi mới trong giảng dạy của nhà trường. Ban giám hiệu đã phối hợp chặt chẽ với CĐ chỉ đạo cho các tổ chuyên môn tổ chức cho toàn thể cán bộ giáo viên đăng kí các chỉ tiêu và danh hiệu thi đua của cá nhân, của lớp, chất lượng của từng bộ môn, xây dựng các quy chế hoạt động, đồng thời thông qua các quy chế để 100% cán bộ, giáo viên thảo luận đưa vào Nghị quyết CBCC và thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả trong nhà trường.

– Hàng tháng các tổ chuyên môn đều thực hiện kiểm tra các loại hồ sơ chuyên môn của tổ viên theo đúng quy định: đa số các giáo viên trong trường đều thực hiện tốt đầy đủ đúng quy định các loại hồ sơ, không có trường hợp nào vi phạm các quy định chung.

– Chuyên môn nhà trường ngay từ đầu năm học đã lên kế hoạch kiểm tra cụ thể cho cán bộ, giáo viên, nhân viên của nhà trường thực hiện trong năm học. Triển khai đầy đủ, kịp thời các văn bản liên quan đến công tác chuyên môn mà cấp trên triển khai xuống.

Xem thêm  Ghanim Al Muftah là ai? Chàng trai sinh thiếu nửa thân dưới trở

c- Giám sát việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị công chức đã đề ra hằng năm:

– Nghị quyết Hội nghị CBCC được đề ra dựa theo kế hoạch năm học và được biểu quyết thống nhất thực hiện theo nguyên tắc tập trung dân chủ, các chương trình hành động, các chỉ tiêu kế hoạch năm học được thực hiện thường xuyên và nghiêm túc trong cả năm học. Trong năm học 2017-2018 vừa qua kết quả cuối năm so với kế hoạch đầu năm học được đề ra trong Hội nghị CBCC có nhiều chỉ tiêu đạt, và vượt tuy nhiên cũng có một số chỉ tiêu không đạt so với kế hoạch đã đề ra.

d- Giám sát việc thực hiện các chế độ, chính sách cho CB-GV-NV:

– Giám sát việc thực hiện ngày giờ công, xếp loại thi đua, các khoản đóng góp ủng hộ,… đầy đủ, kịp thời.

– Trong năm học vừa qua, được chỉ đạo của BCH Công đoàn cùng với sự tạo điều kiện thuận lợi của BGH cùng với các tổ chức trong nhà trường, Ban TTND đã thường xuyên theo dõi, nắm bắt các thông tin về việc thực hiện các chế độ chính sách của CB,GV,NV. Các chế độ được chi trả đầy đủ, việc thu, chi các nguồn tài chính trong nhà trường đều đảm bảo đúng quy định.

– Bộ phận kế toán đã công khai đầy đủ các chế độ liên quan đến CB,GV,NV tuy nhiên đôi lúc vẫn còn chậm trễ.

1.5 – Đánh giá sự phối hợp giữa Thủ trưởng cơ quan với BCH Công đoàn cơ sở về triển khai thực hiện QCDC trong cơ quan:

Được sự chỉ đạo của Chi bộ nhà trường về thực hiện quán triệt Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09 tháng 01 năm 2015 về thực hiện QCDC ở cơ sở; từ đầu năm học BGH đã tổ chức cuộc họp với BCH Công đoàn nhà trường để bàn bạc, thống nhất lập kế hoạch phối kết hợp để tuyên truyền, vận động CB-GV-NV tích cực tham gia các hoạt động công tác và thực hiện nghiêm túc QCDC trong đơn vị. Từ đó, đẩy mạnh các hoạt động dạy học và các phong trào trong nhà trường; đến cuối năm học 2017-2018 đề nghị liên đoàn lao động huyện ….công nhận: Công đoàn cơ sở vững mạnh.

2. Kết quả quán triệt, triển khai, thực hiện QCDC ở cơ sở tại nơi làm việc theo nghị định 60/2013/NĐ-CP ngày 19 tháng 6 năm 2013:

BGH nhà trường quán triệt, tổ chức triển khai thực hiện nội dung của Nghị định số 60/2013/NĐ-CP ngày 19 tháng 6 năm 2013 của Chính phủ “Quy định chi tiết Khoản 3 Điều 63 của Bộ luật Lao động về thực hiện Quy chế dân chủ ở tại nơi làm việc” và các văn bản pháp luật có liên quan đến thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở.

– Xây dựng Kế hoạch, chuẩn bị nội dung và các điều kiện để tổ chức quán triệt, triển khai Nghị định đến các CB-GV-NV, các Tổ chuyên môn, đoàn thể có liên quan để thực hiện.

– BGH phối hợp với BCH nhà trường tuyên truyền Nghị định số 60/NĐ-CP của Chính phủ trong các cuộc họp của đơn vị và đánh giá việc thực hiện.

2.1 – Nội dung Quy chế dân chủ cơ sở nơi làm việc cơ quan đã công khai niêm yết cụ thể các nội dung:

– 8 nội dung người lao động phải công khai tại Điều 6

– 6 nội dung người lao động tham gia ý kiến tại Điều 7

– 6 nội dung người lao động quyết định tại Điều 8

– 8 nội dung người lao động kiểm tra, giám sát tại Điều 9

2.2 – Đối thoại tại nơi làm việc tại Mục 1, Chương trình III của nghị định: Thực hiện đầy đủ theo văn bản quy định. Đồng thời có sự trao đổi ý kiến giữa đại diện cơ quan và người lao động để hướng đến chất lượng, hiệu quả trong công việc.

2.3 – Tổ chức Hội nghị người lao động tại Mục 2, Chương III của Nghị định: Hàng năm, có tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức để đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác giảng dạy, chất lượng giáo dục học sinh và đề ra phương hướng thực hiện nhiệm vụ năm học mới.

III. ĐÁNH GIÁ CHUNG:

1. Ưu điểm:

– 100% CB-ĐV-GV-NV có ý thức tốt trong việc tham gia hội họp, xây dựng các nội quy, quy chế dân chủ trong nhà trường. Luôn có ý thức,trách nhiệm trong việc phê bình và tự phê bình giúp tập thể nhà trương giữ được khâu đoàn kết nội bộ và nhà trường luôn đạt danh hiệu tập thể lao động tiên tiến cấp huyện khen.

– Hầu hết lực lượng đảng viên trong chi bộ là lực trẻ có lập trường chính trị tư tưởng vững vàng, tâm huyết với nghề và luôn có tinh thần trách nhiệm trong công tác và luôn gương mẫu trong việc chấp hành các chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách pháp luật của Nhà nước, đồng thời chấp hành nghiêm túc quy chế xây dựng dân chủ tại đơn vị.

2. Tồn tại:

– Do công việc chuyên môn chồng chéo nên đôi lúc CB-GV-NV trong đơn vị chưa tham gia đầy đủ một số buổi hội họp do địa phương hoặc Đảng ủy tổ chức về nội dung xây dựng quy chế dân chủ ở cơ sở.

– Việc tổ chức tuyên truyền, triển khai các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn về “Thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở” còn chậm so với kế hoạch đề ra.

Phần thứ hai

PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM 6 THÁNG CUỐI NĂM

1. Một số nhiệm vụ trọng tâm

BGH kết hợp với BCH Công đoàn nhà trường tiếp tục tổ chức học tập, quán triệt Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09 tháng 01 năm 2015 vào đầu tháng 7/2015 để thông qua nội dung của Nghị định và quán triệt trong toàn thể CB-GV-NV nghiêm túc thực hiện.

Ngay sau cuộc họp, BGH nhà trường sẽ xây dựng kế hoạch để lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức triển khai các nội dung và phương pháp thực hiện Quy chế dân chủ trong từng hoạt động của đơn vị. Tuyên truyền cho tất cả CB-GV-NV phải nhận thức đúng đắn và nghiêm túc chấp hành theo Nghị định về QCDC ở cơ sở.

Phát huy quyền làm chủ của toàn thể CB-GV-NV gắn liền với cơ chế “Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ”. Qua đó nâng cao tinh thần trách nhiệm, ý thức tự giác trong công việc và thực hiện dân chủ trong đơn vị. Đồng thời, nêu cao tinh thần đoàn kết, quyết tâm xây dựng một đơn vị trường học dân chủ, vững mạnh. Trong năm, BGH và BCH Công đoàn nhà trường thông báo kịp thời đếncác thành viên trong tập thểđơn vị biết rõ về các chủ trương, pháp luật của Nhà nước về công tác giáo dục và các nội quy, quy định của nhà trường về thực hiện nhiệm vụ công tác của CB-GV-NV trong nhà trường.Không để một trường hợp đơn thư khiếu kiện và không có CB-GV-NV vi phạm nội quy, quy chế làm việc của nhà trường và của ngành.

Xem thêm  Bản đồ Hành chính tỉnh Nghệ An khổ lớn năm 2023 - Invert.vn

– BGH nhà trường tiếp tục quán triệt, tổ chức triển khai thực hiện nội dung của Nghị định số 60/2013/NĐ-CP ngày 19 tháng 6 năm 2013 của Chính phủ “Quy định chi tiết Khoản 3 Điều 63 của Bộ luật Lao động về thực hiện Quy chế dân chủ ở tại nơi làm việc” và các văn bản pháp luật có liên quan đến thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở trong toàn thể CB-GV-NV.

2. Giải pháp thực hiện:

– BGH nhà trường thường xuyên chỉ đạo sâu sát công tác triển khai Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09 tháng 01 năm 2015, về việc Thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở; cập nhật kịp thời những văn bản, tài liệu tham khảo có liên quan đến công tác QCDC cho tất cả các CB-GV-NV tìm hiểu. Tích cực đôn đốc, nhắc nhở và kiểm tra sâu sát tình hình tổ chức thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở trong đơn vị. Tham gia đầy đủ các buổi tập huấn công tác QCDC do các cấp tổ chức.

– Củng cố, duy trì việc tiếp phụ huynh học sinh xây dựng, đổi mới phương thức hoạt động, hộp thư góp ý của nhà trường, thông báo công khai số máy di động của ban lãnh đạo nhà trường. Thường xuyên tổ chức ý kiến của nhà giáo, cán bộ, công chức vào một số công việc quan trong nhà trường. Niêm yết công khai lịch công tác của nhà trường, các cán bộ giáo viên hàng ngày xem kế hoạch niêm yết của nhà trường tại văn phòng.

Thực hiện kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc thực hiện Quy chế dân chủ, Quy tắc ứng xử trong nhà trường.

– Thường xuyên kiểm tra việc thực hiện Quy chế dân chủ của cán bộ, công chức, viên chức trong nhà trường; hình thức kiểm tra thường xuyên theo kế hoạch và kiểm tra đột xuất.

Công khai chiến lược phát triển của nhà trường từ năm 2018 đến năm 2020 và công tác tài chính, công tác phân công phân nhiệm đầu năm học….

Ban Chỉ đạo tổ chức sơ kết 6 tháng, tổng kết năm, đánh giá kết quả đạt được; xây dựng nội dung chương trình kế hoạch năm tiếp theo.

Tăng cường công tác kiểm tra , giám sát việc thực hiện quy chế dân chủ trong hoạt động của đơn vị; kết quả tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, các ý kiến, các kiến nghị…. Đồng thời xử lý nghiêm minh các hành vi sách nhiễu, xâm phạm lợi ích chính đáng quyền làm chủ của người dân, cán bộ, giáo viên, công nhân viên chức, lao động và người học.

Trong mỗi học kỳ, nhà trường đã chỉ đạo BCH Công đoàn, Ban thanh tra nhân dân tăng cường công tác kiểm tra, giám sát các hoạt động trong đơn vị.

Trên đây, là báo cáo thực hiện quy chế dân chủ 6 tháng đầu năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ trọng tâm về thực hiện QCDC 6 tháng cuối năm 2018 của trường ……/

HIỆU TRƯỞNG

2. Nội dung chủ yếu trong báo cáo thực hiện quy chế dân chủ cơ sở trong trường học:

Hiện nay, theo quy định pháp luật hiện hành chưa có quy định cụ thể về mẫu báo cáo thực hiện quy chế dân chủ trong trường học, tuy nhiên thực tế thực hiện thì khi soạn thảo quý bạn đọc cần lưu ý các nội dung chủ yếu trong báo cáo bao gồm các nội dung sau đây:

– Thông tin về quận/huyện, trường (nằm phía bên trái); Quốc hiệu tiêu ngữ (nằm phía góc phải).

– Tên văn bản: Báo cáo thực hiện quy chế dân chủ cơ sở trong trường học.

– Nơi gửi: Quý bạn đọc ghi rõ nơi gửi báo cáo

– Nội dung báo cáo:

– Tình hình chung: Khái quát tình hình chung; công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở;

Kết quả thực quy chế dân chủ 6 tháng đầu năm trong Nhà trường;

+ Kết quả thực hiện quy chế dân chủ trong Nhà trường;

+ Kết quả quán triệt, triển khai, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc;

– Đánh giá chung: Nêu rõ những ưu điểm, hạn chế;

– Phương hướng nhiệm vụ trong tằm 6 tháng cuối năm;

– Ký và ghi rõ họ và tên.

3. Yêu cầu và mục đích của việc thực hiện quy chế dân chủ trong trường học:

Thực tế, yêu cầu và mục đích của việc thực hiện quy chế dân chủ trong trường học như sau:

Thứ nhất, Yêu cầu của việc thực hiện quy chế dân chủ trong trường học như sau:

Việc thực hiện quy chế dân chủ tại trường học phải đảm bảo tuân thủ theo hiến pháp và pháp luật, cần phải kiên quyết xử lý những hành vi lợi dụng dân chủ để vi phạm pháp luật, cản trở việc thực hiện nhiệm của của cơ sở giáo dục, xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của nhà giáo, xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của cán bộ quản lý, của người lao động, người học;

Việc thực hiện quy chế dân chủ trong trường học cần phải gắn liền với việc bảo đảm sự lãnh đạo của tổ chức Đảng, Nhà nước và việc chấp hành nguyên tắc tập trung dân chủ từ đó có thể phát huy được vai trò của hội đồng trường.

Sau khi Nhà trường đã thực hiện dân chủ trong trường học thì cần phải tiến hành báo cáo về vấn đề việc thực hiện quy chế dân chủ theo mẫu báo cáo thực hiện quy chế dân chủ trong trường học nêu tại mục 1 nêu trên.

Thứ hai, Mục đích của việc thực hiện quy chế dân chủ trong trường học nhằm mục đích phát huy được quyền làm chủ Nhà trường, cán bộ quản lý, người lao động, học sinh, suinh viên nhằm nâng cao trách nhiệm của nhà trường đối với vấn đề thực hiện quy chế dân chủ tại cơ sở. Đồng thời, nâng cao kỷ luật, kỷ cương, nền nếp của Nhà trường các cơ quan giáo dục,…

Rate this post

Emily Tống

Emily Tống là biên tập nội dung tại website caodangyduocdanang.edu.vn. Cô tốt nghiệp đại học Ngoại Thương với tấm bằng giỏi trên tay. Hiện tại theo đuổi đam mê chia sẻ kiến thức đa ngành để tạo thêm nhiều giá trị cho mọi người.
Back to top button