Tổng hợp

Mẫu Biên bản họp đánh giá xếp loại giáo viên chuẩn nhất

Chào mừng bạn đến với caodangyduocdanang.edu.vn trong bài viết về Bien ban hop danh gia phan loai cong chuc vien chuc nguoi lao dong chúng tôi sẽ chia sẻ kinh nghiệm chuyên sâu của mình cung cấp kiến thức chuyên sâu dành cho bạn.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc –

BIÊN BẢN ĐÁNH GIÁ, PHÂN LOẠI CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC GIÁO VIÊN

Năm học: ……..…- …………

Thời gian: lúc …giờ…. ngày…. tháng ….năm…………………

Địa điểm: Tại Trường THCS ………………

I. Thành phần:

……………………………………………..

………………………………………………..

II. Nội dung:

Xét đánh giá phân loại công chức, viên chức năm học …….-……..

Tổ:…………… tiến hành họp xét đánh giá, phân loại công chức, viên chức và như sau:

1. Họ và tên:

– Đánh giá, phân loại công chức, viên chức (Ghi các mức độ hoàn thành: – Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; – Hoàn thành tốt nhiệm vụ; Hoàn thành nhiệm vụ; Không hoàn thành nhiệm vụ)

+ Nhận xét của tổ:

…………………………………………………….

…………………………………………………….

+ Tổ phân loại:……………………..

+ Nhận xét của Hội đồng đánh giá:

………………………………………………………..

……………………………………………………….

+ Hội đồng đánh giá phân loại:……….

2. Họ và tên:

– Đánh giá, phân loại công chức, viên chức (Ghi các mức độ hoàn thành: – Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; – Hoàn thành tốt nhiệm vụ; Hoàn thành nhiệm vụ; Không hoàn thành nhiệm vụ)

+ Nhận xét của tổ:

…………………………………………………..

…………………………………………………..

+ Tổ phân loại:……………………..

+ Nhận xét của Hội đồng đánh giá:

…………………………………………….

……………………………………………

Xem thêm  Những nội dung cốt lõi của các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6

+ Hội đồng đánh giá phân loại:………………….

………………………………………………..

………………………………………………..

3. Họ và tên:

– Đánh giá, phân loại công chức, viên chức (Ghi các mức độ hoàn thành: – Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; – Hoàn thành tốt nhiệm vụ; Hoàn thành nhiệm vụ; Không hoàn thành nhiệm vụ)

+ Nhận xét của tổ:

………………………………………………..

………………………………………………..

+ Tổ phân loại:……………………..

+ Nhận xét của Hội đồng đánh giá:

……………………………

……………………………………..

+ Hội đồng đánh giá phân loại:………………….

4. Họ và tên:

– Đánh giá, phân loại công chức, viên chức (Ghi các mức độ hoàn thành: – Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; – Hoàn thành tốt nhiệm vụ; Hoàn thành nhiệm vụ; Không hoàn thành nhiệm vụ)

+ Nhận xét của tổ:

………………………………………..

……………………………………

+ Tổ phân loại:……………………..

+ Nhận xét của Hội đồng đánh giá:

………………………

………………………….

+ Hội đồng đánh giá phân loại:………………….

5. Họ và tên:

– Đánh giá, phân loại công chức, viên chức (Ghi các mức độ hoàn thành: – Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; – Hoàn thành tốt nhiệm vụ; Hoàn thành nhiệm vụ; Không hoàn thành nhiệm vụ)

+ Nhận xét của tổ:

…………………………………….

……………………………………….

+ Tổ phân loại:……………………..

+ Nhận xét của Hội đồng đánh giá:

……………………………………………

…………………………………………….

+ Hội đồng đánh giá phân loại:………………….

6. Họ và tên:

– Đánh giá, phân loại công chức, viên chức (Ghi các mức độ hoàn thành: – Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; – Hoàn thành tốt nhiệm vụ; Hoàn thành nhiệm vụ; Không hoàn thành nhiệm vụ)

+ Nhận xét của tổ:

………………………………………………..

……………………………………………….

Xem thêm  Một số biện pháp rèn kĩ năng phòng chống thiên tai cho học sinh

+ Tổ phân loại:……………………..

+ Nhận xét của Hội đồng đánh giá:

…………………………………………..

……………………………………………

+ Hội đồng đánh giá phân loại:……….

7. Họ và tên:

– Đánh giá, phân loại công chức, viên chức (Ghi các mức độ hoàn thành: – Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; – Hoàn thành tốt nhiệm vụ; Hoàn thành nhiệm vụ; Không hoàn thành nhiệm vụ)

+ Nhận xét của tổ:

……………………………………………..

…………………………………………….

+ Tổ phân loại:……………………..

+ Nhận xét của Hội đồng đánh giá:

………………………………………………

……………………………………………….

+ Hội đồng đánh giá phân loại:… …….

8. Họ và tên:

– Đánh giá, phân loại công chức, viên chức (Ghi các mức độ hoàn thành: – Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; – Hoàn thành tốt nhiệm vụ; Hoàn thành nhiệm vụ; Không hoàn thành nhiệm vụ)

+ Nhận xét của tổ:

……………………………………………………

……………………………………………………

+ Tổ phân loại:……………………..

+ Nhận xét của Hội đồng đánh giá:

……………………………………………………..

………………………………………………………

+ Hội đồng đánh giá phân loại:…………

9. Họ và tên:

– Đánh giá, phân loại công chức, viên chức (Ghi các mức độ hoàn thành: – Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; – Hoàn thành tốt nhiệm vụ; Hoàn thành nhiệm vụ; Không hoàn thành nhiệm vụ)

+ Nhận xét của tổ:

………………………………………………………..

…………………………………………………………

+ Tổ phân loại:……………………..

+ Nhận xét của Hội đồng đánh giá:

………………………………………………………..

……………………………………………………..

+ Hội đồng đánh giá phân loại:………….

10. Họ và tên:

– Đánh giá, phân loại công chức, viên chức (Ghi các mức độ hoàn thành: – Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; – Hoàn thành tốt nhiệm vụ; Hoàn thành nhiệm vụ; Không hoàn thành nhiệm vụ)

Xem thêm  Mã bưu điện Sơn La mới nhất - Postal code các bưu cục tỉnh Sơn

+ Nhận xét của tổ:

……………………………………………………

…………………………………………………….

+ Tổ phân loại:……………………..

+ Nhận xét của Hội đồng đánh giá:

……………………………………………..

……………………………………………..

+ Hội đồng đánh giá phân loại:…………

11. Họ và tên:

– Đánh giá, phân loại công chức, viên chức (Ghi các mức độ hoàn thành: – Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; – Hoàn thành tốt nhiệm vụ; Hoàn thành nhiệm vụ; Không hoàn thành nhiệm vụ)

+ Nhận xét của tổ:

………………………………………………..

……………………………………………….

…………………………………………………

+ Tổ phân loại:……………………..

+ Nhận xét của Hội đồng đánh giá:

………………………………………………….

…………………………………………………..

………………………………………………….

+ Hội đồng đánh giá phân loại:………………….

12. Họ và tên:

– Đánh giá, phân loại công chức, viên chức (Ghi các mức độ hoàn thành: – Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; – Hoàn thành tốt nhiệm vụ; Hoàn thành nhiệm vụ; Không hoàn thành nhiệm vụ)

+ Nhận xét của tổ:

…………………………………………………….

…………………………………………………….

…………………………………………………….

+ Tổ phân loại:……………………..

+ Nhận xét của Hội đồng đánh giá:

……………………………………………………

…………………………………………………….

+ Hội đồng đánh giá phân loại:………………….

……………………………………………………

Biên bản kết thúc vào lúc ……………… giờ cùng ngày.

Tổ trưởng

(Ký và ghi rõ họ tên)

Thư ký

(Ký và ghi rõ họ tên)

Rate this post

Emily Tống

Emily Tống là biên tập nội dung tại website caodangyduocdanang.edu.vn. Cô tốt nghiệp đại học Ngoại Thương với tấm bằng giỏi trên tay. Hiện tại theo đuổi đam mê chia sẻ kiến thức đa ngành để tạo thêm nhiều giá trị cho mọi người.
Back to top button